Etter masse nøysommelig arbeid er vi endelig klar til å presentere Bogafjell IL sin sportsplan

Denne sportsplanen skal i utgangspunktet gjelde for fotballavdelingen, men rammene er felles for hele klubben og vil også sette en standard for det som i neste runde skal bli en sportsplan for håndball.

Bakgrunnen for å lage en sportsplan, er todelt. For det første ønsker klubben å gi våre medlemmer mer tydelige retningslinjer. For det andre ønsker Bogafjell å bli en sertifisert «kvalitetsklubb». For å bli kvalitetsklubb, må klubben utarbeide en sportsplan som godkjennes av forbundet. Sportsplanen skal bidra til at klubbens barne- og ungdomsidrett drives i tråd med retningslinjene til Norges fotballforbund (NFF).

Sportsplanen skal klargjøre hva som er klubbens målsetning, og hvordan vi i fellesskap skal gå fram for å nå målene. I arbeidet med å nå klubbens mål, vil både ledelse, trenere, lagledere, dommere, spillere og foreldre ha viktige roller. Derfor inneholder sportsplanen en beskrivelse av hvilket ansvar hver av disse personene har i klubben.

Sportsplanen har nå vært igjennom klubbens styrende organer (fotballutvalget og hovedstyret).

Nå går den videre til vurdering hos Norges Fotballforbund, samtidig som vi ønsker å legge den ut på høring til alle våre medlemmer.

Basert på tilbakemeldinger fra NFF og tilbakemeldinger fra høringen vil utvalget og hovedstyret i samarbeid med NFF gjøre nødvendige justeringer og sette sportsplanen som endelig og gjeldende.

Deretter vil den selvfølgelig bli revidert årlig alt etter behov.

Når vi nå sender den ut på høring til medlemmene så ønsker vi at dere leser igjennom og ser spesielt på om det er noe som er veldig utydelig.

Det kan kanskje også tenkes at man er uenig i enkelte av punktene, og det er selvfølgelig lov, og hvis man ønsker å sende en uttalelse så ønsker vi at det følger med et forslag på hvordan det kunne vært beskrevet på en bedre måte.

Altså at man ikke bare skriver “jeg er uenig”, uten at det følger et konkret forslag til forbedring.
Alle høringsuttalelser skal sendes til sportsplan@bogafjellil.no og må signeres med fullt navn.
Uttalelser sendt via andre kanaler, uten navn eller av ikke-betalende medlemmer vil ikke bli vurdert.

Høringsfristen er satt til 31.august 2019

Med vennlig hilsen
Styret i Bogafjell IL

HÅND I HÅND – MOT NYE MÅL


Kategorier: Klubbnyheter